skip to Main Content
Evaluering fælles rum

Evaluering af puljen Fælles Rum

Lokale og Anlægsfonden og Realdania evaluerer kampagnen Fælles Rum. Fælles Rum er en kampagne, der har til formål at støtte fysiske projekter i eller omkring udsatte boligområder. Udviklingsfasen blev afsluttet i december 2019 og fire projekter er udvalgt til at gå videre i realiseringsfasen. Fondene vil gerne evaluere, hvordan kampagnens udviklingsfase har fungeret for ansøgerne, og om det har givet værdi til projekterne at være del af en fælles kampagne med fælles mål og en række fælles netværksaktiviteter. Evalueringen skal også give bud på om, det giver anledning til justering af fremtidige kampagne- og puljeformater.

Ydelsen: Hjortkjær gennemfører kvantitative og kvalitative interviews blandt 45 respondenter fra kommuner, boligorganisationer, foreninger og blandt brugere. Svarene analyseres til en samlet præsentation med fokus på læringer til kommende kampagner.

Foto: Emilie Koefoed / Realdania

Udført for: Lokale og Anlægsfonden og Realdania
Projektperiode: 2020

Back To Top